NIEUWE CODE VERZEKERDE REGELINGEN PER 1 FEBRUARI 2019

Waarom een Code verzekerde regelingen?

De Pensioenwet schrijft voor dat pensioenuitvoerders en werkgevers verantwoording moeten afleggen aan deelnemers of gewezen deelnemers. De Code is opgesteld door de branche zelf als aanvulling op wet- en regelgeving.

Voor rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen zijn regels vastgelegd in de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (hierna “de Code”). De regels zijn van kracht per 1 juli 2014. De Code schrijft onder meer voor dat (en hoe) verzekeraars verantwoording afleggen aan werkgevers en hoe werkgevers die informatie dan weer doorspelen naar deelnemers. Het gaat dan bijvoorbeeld over een besluit tot indexatie of wetswijzigingen die gevolgen hebben voor de regeling.

Pensioengerechtigden krijgen informatie via een vereniging van gepensioneerden. Dit zijn verenigingen die statutair de belangen van pensioengerechtigden bij de voormalig werkgever behartigen. Is die er niet of niet bekend, dan moet de informatie naar een ‘vertegenwoordiging van gepensioneerden’.

Evaluatie en aanpassing van de code per 1 februari 2019

De Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars hebben de Code geëvalueerd.

Uit de evaluatie blijkt dat de Code onder werkgevers en ondernemingsraden weinig bekendheid geniet. Het Verbond en de STAR hebben aanbevelingen gedaan om de bekendheid te vergroten. Daarnaast hebben zij een aantal aanpassingen voorgesteld per 1 februari 2019. Deze aanpassingen hebben te maken met:

  • Wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de Wet op de ondernemingsraden per 1 oktober 2016. De ondernemingsraad heeft sinds die datum instemmingsrecht gekregen bij de vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst voor zover het de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling betreft;
  • Het risico dat telkens wordt gelopen bij actualisering van teksten in de code. De teksten blijken op een gegeven moment niet meer aan te sluiten bij de dan geldende wet- en regelgeving. Daarom is besloten tot het zoveel mogelijk achterwege laten van niet noodzakelijke verwijzingen naar bestaande wet- en regelgeving.
  • De constatering dat de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in de praktijk moeilijk in het vullen is. Daarom is deze uit de code geschrapt.

 

Deze wijzigingen zijn door de minister overgenomen en zijn inmiddels van kracht. Wilt u de gehele evaluatie lezen? Klik dan hier.

Scroll to top icoontje