De nieuwe pensioenplannen van het kabinet

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 1 februari jl. een kabinetsbrief gestuurd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In de brief geeft hij tien stappen aan die het kabinet de komende maanden wil gaan zetten. Dit raakt ook het tweede pijler pensioen, de pensioenopbouw via de werkgever. Wij noemen voor de ondernemingsraden enkele in het oog springende items uit het tien stappen plan van het kabinet.

Afschaffing doorsneesystematiek pensioenfondsen

Bij pensioenregelingen met een doorsneepremie betaalt de werkgever voor iedere deelnemer ongeacht de leeftijd dezelfde premie. Voor een deelnemer is dat aan de orde als uw werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. Ook zijn er fondsen die vrijwillig een doorsneepremie hanteren. Het kabinet wil deze doorsneepremie afschaffen. De beoogde afschaffing leidt tot overgangseffecten. Bij afschaffing kan compensatie aan de orde zijn en volgt waar nodig wetgeving.

Opname pensioenbedrag ineens mogelijk maken

Er komt als het aan het kabinet ligt een mogelijkheid voor opname van een bedrag ineens op de pensioeningangsdatum. Het idee is om de keuze te begrenzen op maximaal 10% van de pensioenaanspraak. Flexibilisering rondom keuzes worden groter wat bijdraagt aan pensioen bewustzijn en “financiële fitheid” van werknemers. Het kabinet onderzoekt daarnaast ook andere keuzemogelijkheden zoals hypotheekaflossing of investering in een ‘groener’/duurzamer belegd pensioen.

Verbeteren en uniformeren communicatie over persoonlijke pensioenvermogens

Het kabinet gaat bekijken hoe voor alle soorten pensioenregelingen deelnemers dezelfde persoonlijke informatie kunnen ontvangen. Dit betreft informatie over de ingelegde premie, het behaalde rendement, het persoonlijke gereserveerde pensioenvermogen en de verwachte pensioenuitkering. Elke deelnemer moet inzicht krijgen in zijn eigen pensioensituatie en moet op de hoogte zijn van zijn inkomen zijn werkzame periode.

Voorkomen witte vlekken door verbreden reikwijdte van het pensioenstelsel

Witte vlekken kunnen voorkomen als bedrijven geen pensioenregeling aanbieden of als werknemers niet aan een pensioenregeling meedoen. Het kabinet onderzoekt maatregelen om de witte vlekken te verkleinen.

Verbetering pensioen voor nabestaanden

Er bestaat volgens het kabinet veel onbekendheid en onduidelijkheid over het financiële risico bij nabestaandenpensioen. Dit heeft volgens het kabinet te maken met de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd over nabestaandenpensioen. Deelnemers zijn vaak niet op de hoogte van de verschillende vormen van het nabestaandenpensioen, wat door de overheid en/of via de werkgever wordt gedekt en de financiële effecten daarvan.

Daarom heeft minister Koolmees de Stichting van de Arbeid (STAR) gevraagd advies uit te brengen over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen inclusief de verdeling tussen het nabestaandenpensioen van de overheid (ANW) en het nabestaandenpensioen via de werknemerspensioenregeling.

Voor meer informatie: Montae samenvatting van het 10-puntenplan van Koolmees

Scroll to top icoontje