Actueel


Rol van de OR bij fusies en overnames

Op grond van artikel 25 van de WOR heeft de ondernemingsraad adviesrecht over het voorgenomen fusiebesluit van de werkgever. Op het moment dat er sprake is van een concreet voornemen dient de ondernemingsraad in de gelegenheid te worden gesteld een advies uit te brengen. Lees hier het hele artikel

Lees verder >>

OR en de individuele deelnemer

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij collectieve rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen, behalve wanneer de pensioenregeling bij CAO tot stand komt. Maar de individuele werknemer heeft ook instemmingsrecht op basis van zijn arbeidsovereenkomst. Wat als de ondernemingsraad heeft ingestemd met door de werkgever voorgestelde wijzigingen? Moet de werknemer dan automatisch ook akkoord gaan? Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Code Rechtstreeks verzekerde regelingen per 1 juli 2014

De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (hierna: de Code) is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid. Met de Code wordt nader invulling gegeven aan de waarborging van goed (pensioen)bestuur. Voor rechtstreeks verzekerde regelingen treedt de Code in de plaats van (onderdeel D van) de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die in […]

Lees verder >>

Wet op de Ondernemingsraden

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje